Svet staršev

22. 10. 2018 | Nerazvrščeno

Starši se v delo šole v prvi vrsti vključujejo v okviru sveta staršev, kjer predstavniki sveta staršev organizirano uresničujejo interese vseh staršev ter predstavljajo posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev je sestavljen iz staršev, ki predstavljajo posamezni oddelek in so izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi. Člani sveta staršev se bodo v šolskem letu 2023/24 predvideno sestali trikrat, in sicer predvidoma v septembru, februarju in juniju.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2023/24 so:

Oddelek Ime in priimek predstavnika v Svetu staršev
 1., 3. razred Vanja Vesel
2. razred Nina Bauer
4., 5. razred Amra Delagić
6. razred Tina Haler
8. razred

7.,9. razred

Mojca Remic

Janez Jurkovič

PPVI 1. skupina Barbara Zagorjan Rašperič
PPVI 2. skupina Anica Lovšin
PPVI 3. skupina Andreja Činkelj

 

 

 

 

Skip to content