Zdravstveno in socialno varstvo

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Na OŠ Ljubo Šercer skrbimo za zdravje učencev tako, da vsako šolsko leto opravimo splošne sistematske zdravstvene preglede, pri čemer zdravstveni delavci ugotavljajo razvojne značilnosti otrok in njihov telesni razvoj. V okviru sistematičnih pregledov so opravljena tudi cepljenja po programu zdravstvene službe in opravljene napotitve na morebitne specialistične preglede in obravnave. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Kočevje vsako šolsko leto organiziramo tudi preventivne zobozdravstvene preglede.

Na preglede bodo učence spremljali starši. Vsak starš bo prejel obvestilo z določeno uro pregleda.

Učenci bodo deležni predavanja z delavnicami oziroma praktičnimi vajami v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kočevje in Centrom za duševno zdravje. Aktivnosti bodo potekale po predhodnem dogovoru s posameznim oddelkom. Vsebine bodo izbrane glede na trenutne aktualne potrebe posameznega oddelka. Sodelovali bomo tudi s policijsko postajo Kočevje, prostovoljnim gasilskim društvom Kočevje in Slovensko vojsko, da izboljšamo prepoznavnost in poznavanje omenjenih služb. V sodelovanju s policijsko postajo Kočevje bomo mesec september posvetili varnosti v prometu, saj bodo učenci deležni učnega sprehoda s policistom po mestu. Ponovno bomo pričeli z zobozdravstveno preventivo. Vsak učenec bo prejel svojo zobno ščetko in pod vodstvom učitelja ter strokovne delavke ZD Kočevje skrbel za ustno higieno. Projekt se imenuje Zobni alarm.

Naša šola se bo glede na potrebe povezovala tudi s kliničnim psihologom iz Zdravstvenega doma Kočevje, g. Igorjem Levstikom. Učencem z govorno jezikovnimi motnjami bo kot doslej omogočena individualna logopedska obravnava s strani logopedinje Andreje Mlekuž. Učencu z okvaro vida oz. vidne funkcije bo zagotovljena obravnava tiflopedagoga.

Tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo sodelovanje s Policijsko postajo Kočevje oziroma z g. Marjanom Ferkom. Ker postavljamo varnost učencev na prvo mesto, se bomo tudi letos pogovarjali o eni izmed vedno aktualnih tem, ko je prometna varnost, nasilje, vandalizem, uporaba pirotehničnih sredstev in podobno.

Šola je prostor posebnega družbenega pomena. Zagotavljanje varnega učnega okolja otrokom je ena izmed njihovih temeljnih pravic. Seveda ne smemo pozabiti na učitelje in ostale zaposlene, ki za uspešno izvajanje izobraževalnega procesa ter učinkovitega prenosa znanja  otrokom potrebujejo varno delovno okolje. Pri tem gre za celovit pristop, ki odvrača in preprečuje vsa tveganja, ki ogrožajo varnost v šolah in šolskem okolišu. Prednostna naloga šole se nanaša na celovit pristop k zagotavljanju varnosti v šoli. Ključnega pomena je sodelovanje in podpora vseh zaposlenih na šoli, učencev ter ostalih, ki so kakorkoli povezani z delovanjem šole. Varnost je ena izmed osnovnih človekovih potreb in pogoj za čustven in socialni razvoj mladega človeka. Področja, ki bodo v ospredju kot prednostna, so splošna varnost šole in njenega okoliša, varnost učencev in zaposlenih, internetna varnost, prometna varnost, varna hrana in voda, okoljska varnost (ravnanje z odpadki). Pričeli bomo z izvajanjem projekta Varna šola.

Naša šola redno sodeluje tudi s centri za socialno delo na območjih sosednjih občin, iz katerih prihajajo naši učenci. V kolikor se bo pokazala potreba po dodatnem sodelovanju z drugimi institucijami in zunanjimi sodelavci, bomo poskušali to sodelovanje tudi zagotoviti.

OŠ Ljubo Šercer je vključena tudi v projekt Botrstvo, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. V projekt so vključeni učenci iz socialno šibkejših družin, pri čemer preko projekta tem učencem zagotavljamo enake možnosti v smeri zagotavljanja redne in organizirane prehrane, udeležbe pri različnih nadstandardnih dejavnostih in ostalih dejavnostih v interesu učencev, s čimer zagotavljamo enakovrednost med učenci in posledično povečujemo socialno varnost teh učencev.

Učenci se bodo aktivno vključevali v teden mobilnosti, Izvajali bomo različne aktivnosti, s katerimi bomo spodbujali aktivno preživljanje prostega časa, uporabo zdravih poti v šolo, izbiro trajnostnih oblik mobilnosti… Teme bomo vključili tudi v učne priprave in različne dejavnosti tekom šolskega leta.

Ponovno bomo omogočili opravljanje kolesarskega izpita za učence prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Zanje velja prilagojeno izvajanje usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita.

V skladu z zakonom je treba izvajati usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit za učence s posebnimi potrebami prilagojeno glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje. Gibalno ovirani učenci lahko opravljajo usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit s prilagojenim kolesom, triciklom ali drugim prometnim sredstvom, ki ga uporabljajo za premagovanje razdalj in samostojno gibanje.

Če strokovna skupina skupaj z učencem in njegovimi starši ugotovi, da je pri samostojni vožnji kolesa v cestnem prometu zaradi primanjkljajev, ovir oziroma motenj ogrožena njegova varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, učenec ne sme samostojno sodelovati v cestnem prometu in ne pridobi kolesarske izkaznice.

Organizacija in izvedba usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita ter prilagojeno izvajanje se podrobneje opredelijo v individualiziranem programu, ki ga za učenca s posebnimi potrebami sestavi strokovna skupina na šoli.

Nadaljujemo s šolskim projektom Minuta za zdravje, ki je namenjen tako boljšemu psihofizičnemu počutju učencev zaradi izboljšanja prekrvavljenosti kot tudi sprostitvi ter posledično samemu dvigu storilnosti. Izvajamo jo večkrat dnevno in sicer pri predmetih, pri katerih učenci večji del časa sedijo.

Na šoli bomo celo leto izvajali projekt Šolska shema, s katero spodbujamo zauživanje mleka, mlečnih izdelkov, sadje in zelenjave iz lokalnega okolja. S projektom Zobni alarm ozaveščamo učence in starše o pomenu zobne higiene, zdrave prehrane, pravilnega ščetkanja…

Skozi celo leto v izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa bomo vključevali tudi šolski eko vrt, ki nam omogoča učenje pridelovanja, čiščenja, spravila in predelovanja živil.

Pouk bomo poskušali v čim večji meri, v kolikor je to mogoče, izvajati v učilnici v naravi, ki nam omogoča preživljanje časa na svežem zraku. Glavne odmore bomo v pomladnih mesecih preživeli na šolskem dvorišču, kjer bomo aktivno izkoristili prosti čas za usmerjene dejavnosti in dejavnosti prostega časa.

Na OŠ Ljubo Šercer vsako leto v sodelovanju z Gasilsko zvezo Kočevje pripravimo dan evakuacije, ki predstavlja enega izmed temeljnih preventivnih ukrepov varstva pred požarom, kjer se učenci in zaposleni seznanijo z evakuacijskim načrtom, preventivnimi ukrepi, pripomočki in priporočili. Tudi v šolskem letu 2023/24 v mesecu oktobru načrtujemo vajo evakuacije, pri čemer bodo učenci deležni tudi prikaza zunanje masaže srca in uporabe defibrilatorja.

  • Vodja: Roman Vesel, poverjenik CZ na OŠ Ljubo Šercer
  • Koordinator: Sašo Ivetič, namestnik poverjenika CZ na OŠ Ljubo Šercer
  • Predvidena izvedba: oktober 2023 – v času meseca požarne varnosti
Skip to content