Šolska knjižnica

Osnovna šola Ljubo Šercer

KNJIŽNIČNI RED

V šolski knjižnici veljajo pravila hišnega reda šole. V njem so določene pravice in dolžnosti uporabnikov.

Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno – izobraževalnega dela. Namenjena je vzgojno – izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljem šole.

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljenjsko učenje. Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

Članstvo

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni. Knjižnično gradivo si lahko učenci in učitelji izposojajo brezplačno.

Čas odprtosti

Urnik knjižnice visi ob vhodu v šolsko knjižnico. Knjižnica ja odprta vsak dan po urniku, razen kadar potek v knjižnici pouk.

Urnik:

PONEDELJEK                   7.45 – 12.45            
TOREK                               9.45 – 12.45
SREDA                               8.45 – 12.45
ČETRTEK                          8.45 – 12.45     
PETEK                               7.45 – 10.45  

Knjižničarka si pridružuje pravico do spremembe urnika.

Izposoja knjižničnega gradiva

(knjige, priročniki, serijske publikacije, neknjižno gradivo)

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom, v čitalnico ali v razred. Prepovedana je kakršna koli odtujitev knjižničnega gradiva iz knjižnice brez predhodnega posvetovanja s knjižničarko.

Zamudnina

Zamudnine na zaračunavamo. Zamudnike na primeren način ustno opozarjamo, lahko pa jim za določen čas omejimo ali odrečemo izposojo novega gradiva oziroma se v dogovoru z razrednikom ali vodstvom šole odločimo še za kako drugo ustrezno vzgojno obliko.

 Odškodnina

Za izposojene knjige je bralec odgovoren in jih vrne v enakem stanju, kot jih je prejel. Pisanje po knjigah, podčrtavanje, barvanje, vihanje strani ali izrezovanje iz knjig ni dovoljeno. V primeru, da je gradivo preveč poškodovano ali izgubljeno, ga je treba nadomestiti z enakim novim ali zanj plačati odškodnino po ceniku, ki ga sprejme komisija za ocenitev izgubljenih knjig.

Izposojevalni roki

Knjige

Izposojevalni rok za učence je 14 dni. Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika. Učenci si lahko naenkrat izposodijo največ 2 knjigi oz. po dogovoru s knjižničarko tudi več. Učenec z nepravočasno vrnjenim gradivom, si ne more izposoditi drugega knjižničnega gradiva. Učenci morajo poravnati vse svoje obveznosti, pred koncem šolskega leta.

Učenci morajo vrniti izposojeno gradivo do 20. junija, 9. razredi pa prvi teden v juniju. (Zamudniki dobijo za nevrnjene/založene knjige ob spričevalu obvestilo o tem za starše.) Ob koncu šolskega leta vsi zaposleni pregledajo sezname izposojenega gradiva in jih do 30. junija vrnejo v knjižnico.

 

Neknjižno gradivo in serijske publikacije

Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke, igrače) in serijske publikacije (časniki, časopisi) so namenjene za uporabo pri pouku ali za branje v knjižnici, zato si jih je načeloma možno izposoditi samo v čitalnici ali v razredu.

 

Čitalniško gradivo

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) je prav tako namenjeno za uporabo pri pouku ali za branje v knjižnici. Izjemoma si ga lahko uporabniki izposodijo na dom v petek in ga vrnejo v ponedeljek, ali pa si ga izposodijo za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.

Možne so rezervacije gradiva.

 

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je možna z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.

 

Odnos do knjižničnega gradiva

Do knjižničnega gradiva imamo spoštljiv odnos, zato ga ne trgamo, režemo, uničujemo, niti po njem pišemo ali podčrtujemo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

 

COBISS

Naša knjižnica je postala polnopravna članica sistema COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi). To je virtualna knjižnica, ki nam je na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu. Tako lahko pogledamo, ali naša knjižnica ima določeno gradivo in ali je možna izposoja kadarkoli in kjerkoli.

Gradivo lahko iščete na spodnji povezavi, kratica, ki označuje našo šolo pa je OSLS: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Obnašanje v prostorih knjižnice:

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

Česa v knjižnici ne počnem?

 • NE JEM IN NE PIJEM
 • SE NE LOVIM IN SKRIVAM
 • NE VPIJEM
 • SE NE GUGAM NA STOLIH
 • NE TEKAM PO KNJIŽNICI
 • NE PREKLINJAM
 • SE NE PRETEPAM
 • NE TRGAM IN NE UNIČUJEM KNJIG IN DRUGEGA GRADIVA
 • SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH
 • NE RAZMETAVAM KNJIG IN REVIJ
 • NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram zapustiti knjižnico.

Kaj lahko počnem v knjižnici?

 • BEREM KNJIGE IN REVIJE
 • NAJDEM SVOJ MIR
 • SE UČIM
 • PIŠEM DOMAČO NALOGO
 • SE (POTIHO) POGOVARJAM S PRIJATELJI
 • REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE IN KVIZE
 • BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD
 • POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM
 • SE (POTIHO) IGRAM
 • RIŠEM
 • PO PREBIRANJU POSPRAVIM KNJIGE IN REVIJE NA SVOJE MESTO

Uporabniki se morajo v knjižnici ravnati po knjižničnem redu. Če uporabnik ne upošteva knjižničnega reda, mora zapustiti knjižnični prostor za toliko časa, kot mu ga odredi knjižničarka.

 

Knjižnični red je bil sprejet 8. 9. 2023.

  Šolska knjižničarka:    

 Maša Luteršmit

Skip to content