Mobilna specialno pedagoška služba

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Delo mobilne specialno pedagoške službe poteka v osnovnih šolah in vrtcih in je namenjeno učencem v osnovnošolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je določeno z odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo. Dodatna strokovna pomoč (DSP) se izvaja za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj izven oddelka ali v oddelku individualno ali v manjših skupinah. Mobilno specialno pedagoško službo izvajajo strokovne delavke, ki so po izobrazbi profesorice defektologinje (smer DP-FIBO), specialne in rehabilitacijske pedagoginje in socialna pedagoginja.

Delo mobilne specialno pedagoške službe zajema naslednja področja:

  • neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju,
  • sodelovanje z učitelji,
  • sodelovanje s starši,
  • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
  • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
  • sodelovanje v timih,
  • priprava in izvedba predavanj in delavnic za učitelje in starše.

Pregled izvajanja dodatne strokovne pomoči na dan 1. 9. 2023:

Šola: Število otrok: Število ur na teden Izvajalka:
OŠ Zbora odposlancev, Kočevje 8 14 Marijana Šarić, Sandra Rusec Belaj
OŠ Ob Rinži, Kočevje 8 18 Marijana Šarić, Ingrid Starc
 

OŠ Ljubo Šercer

 

3

 

8

Erika Remic, Marija Oblak, Barbara Kadunc, Vida Anlauf (Center IRIS)
OŠ dr. Ivana Prijatelja, Sodražica 3 6 Ingrid Starc
OŠ dr. Antona Debeljaka, Loški Potok 4 9 Ingrid Starc
OŠ Prevole, Hinje 2 5 Marijana Šarić, Marija Oblak
SKUPAJ 28 60  

 

 

 

Vrtec: Število otrok Število ur na teden Izvajalka:
Vrtec Prevole, Hinje 1 3 Marijana Šarić
Vrtec Ribnica 7 13 Valerija El Habashy, Mateja Lukič
SKUPAJ 8 16  
Skip to content