Barbara Šlemer

URADNE URE

PONEDELJEK    7:15 – 7:45   in   10:25 – 14:00

TOREK                 7:15 – 7:45   in   11:15 – 14:00

SREDA                 7:15 – 7:45   in   11:15 – 14:00

ČETRTEK            7:15 – 7:45   in   9:20 – 13:45

PETEK                  7:15 – 7:45   in    10:25 – 14:00

Pri šolski svetovalni delavki se lahko oglasite:

 • ko potrebujete pomoč pri izpolnjevanju naših soglasij, prijavnic;
 • ko želite prijaviti/odjaviti/preklicati šolsko prehrano za svojega otroka;
 • ko potrebujete informacije o šolskih prevozih;
 • ko ima vaš učenec zdravstvene posebnosti;
 • ko potrebujete informacije o poklicni orientaciji;
 • ko zaznate kakršnokoli nasilje v šoli;
 • kadar vas zanima, kako se učiti;
 • ko ne veste, kako ukrepati oz. kaj storiti, da bo dobro za otroka in družino;
 • ko se odločate o prešolanju otroka na našo šolo oz. usmeritvi v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom ali posebni program vzgoje in izobraževanja;
 • kadar menite, da bi vam lahko pomagali pri socialno-ekonomskih stiskah;
 • pa tudi pri drugih težavah, ki vas tarejo in si želite pomoči.

Delo svetovalne službe poteka v skladu s programskimi smernicami o delu svetovalne službe in v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

Po potrebi sodeluje z zunanjimi institucijami (zdravstveni dom, center za socialno delo, policija, vrtec, osnovna in srednja šola, razne nevladne organizacije, društva…).

Lahko pokličete na tel. 01 893 10 46 ali pišete na naslov: .

PROGRAM DELA SVETOVALNE DELAVKE

ZA ŠOLSKO LETO 2015/16

V skladu z načelom ohranjanja pestrosti in različnosti svetovalnega dela v osnovnih šolah (“Izhodišča kurikularne prenove svetovalne službe v osnovni šoli”, 1998) so osnovna področja dela svetovalne službe in njene temeljne naloge zapisane tako, da posamezni šoli in posameznemu svetovalnemu delavcu omogočajo fleksibilno prilagajanje konkretnim potrebam šole in njenih udeležencev.

“Programske smernice” posameznemu svetovalnemu delavcu prepuščajo, da si znotraj osnovnih področij dela in temeljnih nalog v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo sam izbere prioritetne naloge in skladno s tem oblikuje svoj letni delovni načrt. “Programske smernice” v skladu s temeljnim načelom aktualnosti posamezni svetovalni službi tako omogočajo, da se čim bolj prilagodi posebnostim šole in konkretnim pogojem dela.

Delo svetovalne delavke bo obsegalo sledeča področja:

 1. Svetovalno delo z učenci

Pri delu z učenci bom v prvi vrsti izhajala iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja. Poudarjeni pa bosta zlasti preventivna dejavnost in intervencija (nudenje pomoči).

INDIVIDUALNO

(kot oblika neposredne pomoči učencem z učnimi ter vzgojno-disciplinskimi težavami)

 • Izvajala bom individualno učno pomoč v posameznih oddelkih glede na začetne težave posameznih učencev in glede na trenutne potrebe. Individualne obravnave bodo deležni vsi ostali učenci, pri katerih se bodo skozi leto pojavljale učne, vzgojno-disciplinske ali kakršnekoli druge težave.
 • Koordinirala bom pomoč učencem z učnimi težavami.
 • Pregledovala (osebne mape učencev) in vodila bom šolsko dokumentacijo (zbiranje soglasij za različne oblike svetovanja, za poklicno svetovanje, za objavo podatkov).
 • Učencem iz slabše situiranih družin bom skušala v sodelovanju z zunanjimi institucijami in s šolo nuditi različne oblike socialne pomoči (zbiranje oblačil in obutve, šolskih potrebščin-RK Kočevje, pomoč pri pridobitvi pravice za brezplačno letovanje, pridobivanje donatorskih sredstev za brezplačno bivanje v šoli v naravi, izvajanje Projekta Botrstvo).

 

SKUPINSKO

 • Za učence prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom ter učence iz posebnega programa bom v sodelovanju s strokovnimi delavci iz zunanjih inštitucij organizirala predavanja o nasilništvu in drugih odklonskih pojavih. Sodelovala bom s PP Kočevje v okviru projekta Policist Leon svetuje.
 • V sodelovanju z ZD Kočevje bom organizirala in koordinirala zdravniške preglede, predavanja iz zdravstvene in spolne vzgoje.
 • Sodelovala bom z drugimi osnovnimi šolami iz občine Kočevje.
 • Organizirala in izvajala bom dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost.
 • Glede na potrebe bom izvajala različne oblike pomoči v skupini.
 • Izvajala bom svetovalno–preventivno delo z učenci (izboljšanje kvalitete učenja-bralni trening, kako se učiti).
 1. Svetovalno delo s starši

Poudarek pri delu s starši bo na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko delo.   

INDIVIDUALNO

 • Svetovala bom staršem otrok, pri katerih se bodo pojavile bodisi učne, vedenjske ali težave kakršnekoli druge narave.
 • Svetovala bom staršem v primeru težkih socialno – ekonomskih situacij.
 • Obveščala bom starše o vpisu njihovih otrok v nižje poklicno izobraževanje.
 • Svetovala bom staršem glede vloge zahtevka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (starše učencev 9. razreda zaradi spremembe ravni izobraževanja; ostali glede na potrebe).
 • Osveščala bom starše o osnovnih vzgojnih načelih.

SKUPINSKO

 • Seznanila bom starše z možnostjo nacionalnega preverjanja znanja (roditeljski sestanek za starše učencev 6. in 9. razreda).
 • Obveščala bom starše o delu in novostih na naši šoli (v skladu z LDN).

III. Sodelovanje z vodstvom šole in učitelji

Poudarek bo na posvetovalnem delu z vodstvom ob upoštevanju načela strokovne

avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, načela interdisciplinarnosti,

strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela sodelovanja v svetovalnem odnosu.

 • Sodelovala bom pri skupnem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela.
 • Sodelovala bom pri zagotavljanju ustreznih pogojev za vključevanje učencev v vzgojno-izobraževalno delo.
 • Posvetovala se bom z učitelji pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence in pri delu z oddelčnimi skupnostmi (reševanje konfliktov, oblikovanje ustrezne oddelčne klime…).
 • V sodelovanju z učitelji bom nudila individualno učno pomoč pri reševanju učnih težav posameznih učencev.
 • Sodelovala bom pri nastajanju, izvajanju in evalviranju individualiziranih programov za posamezne učence (članstvo v strokovnih skupinah).
 • Koordinirala in sodelovala bom v projektih ( Tradicionalni slovenski zajtrk; Policist Leon svetuje, bralni trening…).
 • Sodelovala bom z vodstvom šole in učitelji pri posodabljanju šolske dokumentacije.
 • Urejala dokumentacijo (osebne mape, pridobila skupna soglasja…)
 • Urejala bom nadomeščanja učiteljev preko e asistenta.
 • Skrbela za vnos podatkov v CEUVI, e-RIC.
 • Posvetovala se bom z učitelji o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje.
 1. Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Upoštevala bom predvsem načelo celostnega pristopa, načelo strokovne avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja.

Sodelovala bom s/z:

 • centri za socialno delo (CSD Kočevje, CSD Ribnica, CSD Vič-Rudnik)
 • PP Kočevje – projekt »Policist Leon svetuje«
 • ZD Kočevje (klinični psiholog, pediater, šolski zdravnik, zobozdravnik)
 • OŠ Zbora odposlancev (šolska prehrana, izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka) ter drugimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami (povezovanje, udeležba na strokovnih aktivih…)
 • srednjimi šolami (informativni dnevi)
 • Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje
 • prevozniki šolskih otrok iz posameznih občin
 • posameznimi podjetji v občini Kočevje

svetovalna delavka

Barbara Šlemer

Skip to content