SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

3. 10. 2016 | Nerazvrščeno

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 

Člani: predstavniki oddelčnih skupnosti OŠ Ljubo Šercer

Šolsko leto: 2018/19

Mentorica: Marijana Šarić

V šolskem letu 2018/19 bo na naši šoli delovala skupnost učencev šole po programu, katerega bodo člani sprejeli na svojem sestanku v mesecu septembru.

Oddelčna skupnost se povezuje v šolsko skupnost. Šolska skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci skupaj s svojim mentorjem.

V letošnjem šolskem letu bom mentorica Marijana Šarić.

Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Člani šolske skupnosti bodo letos na otroškem parlamentu razpravljali o temi z naslovom ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM, ki je tema 29. otroškega parlamenta.

Učenci, ki so predstavniki v šolski skupnosti imajo možnost aktivnega sodelovanja; vključeni so v odločitve, ki zadevajo v glavnem njih. Izrazijo svoje mnenje, podajo predloge  in pritožbe, pomembno pa je, da znajo med seboj komunicirati in sprejemati možne rešitve.

Naloga šolske skupnosti je oblikovati ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti in prepoznati ter tudi reševati probleme in ustvariti skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo.

Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

 • obravnava temo, ki je določena s strani Otroškega parlamenta,
 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami (šolski ples, glasbeni kotiček, …),…
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja mentorja, ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve le-teh,
 • sodeluje pri oblikovanju šolskih pravil in hišnega reda,
 • sodeluje pri oblikovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega načrta,
 • skrbi za šolo (zbiranje zamaškov in/ali starega papirja, skrb za čisto šolo in okolico šole ter zimsko hranjenje ptic na šolskem dvorišču) in organizira čistilno akcijo,
 • izvaja ločeno zbiranje odpadkov,
 • pripravlja in izdeluje plakate o aktualnih vsebinah (npr. teden otroka, dan zemlje, dan knjige…),
 • poda mnenje o imenovanju mentorja,
 • aktivno sodeluje pri načrtovanih dejavnostih šole,
 • oblikuje predloge in pobude za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • sodeluje z drugimi institucijami (šola, vrtec, …)
 • informira učence o svojih dejavnostih.

Dejavnosti šolske skupnosti po mesecih:

SEPTEMBER:

 • uvodno srečanje s predstavniki oddelčnih skupnosti in sprejem novih učencev v skupnost učencev šole,
 • predstavitev mentorja ter izvolitev organov skupnosti učencev šole,
 • seznanitev z nalogami skupnosti učencev OŠ Ljubo Šercer,
 • seznanitev z osnutkom letnega programa dela skupnosti učencev šole,
 • predstavitev in potrditev šolskih pravil.

Srečanje bo potekalo 25. 9. 2018

OKTOBER:

 • seznanitev s temo 29. šolskega parlamenta »Šolstvo in šolski sistem«,
 • teden otroka – tema » Prosti čas«,
 • TOM telefon- Kdaj poklicati?
 • skrb za čisto šolo in okolico šole.

Srečanje bo potekalo 9. 10. 2018.

NOVEMBER:

 • volitev predstavnikov šole v otroški parlament,
 • zbiranje starega papirja,
 • zimsko hranjenje ptic na šolskem dvorišču,
 • »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …).

Srečanje bo potekalo 27. 11. 2018.

DECEMBER:

 • srečanje šolskega parlamenta -»Šolstvo in šolski sistem«
 • »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …) – vodi Žiga Murn Lindič, dijak Gimnazije Kočevje

Srečanje bo usklajeno med šolami.

JANUAR:

 • srečanje šolskega parlamenta – »Šolstvo in šolski sistem« – vodi Žiga Murn Lindič, dijak Gimnazije Kočevje
 • zbiranje zamaškov in/ali starega papirja
 • Zimsko hranjenje ptic na šolskem dvorišču
 • »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …)

Srečanje bo usklajeno med šolami.

FEBRUAR:

 • srečanje šolskega parlamenta – »Šolstvo in šolski sistem« – vodi Žiga Murn Lindič, dijak Gimnazije Kočevje
 • analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju,
 • zbiranje starega papirja,
 • zimsko hranjenje ptic na šolskem dvorišču,
 • »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …).

Srečanje bo usklajeno med šolami.

MAREC:

 • zbiranje starega papirja
 • skrb za čisto šolo in okolico šole
 • »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …)

Srečanje bo potekalo 26. 3. 2019.

APRIL:

 • udeležba na občinskem otroškem parlamentu pri županu dr. Vladimirju Prebiliču,
 • dan Zemlje 22. 4. 2019 – Kako ohraniti naš planet?,
 • »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …)

Srečanje bo usklajeno z datumom obiska pri županu.

MAJ:

 • oblikovanje predlogov in pobud za pohvale, priznanja in nagrade učencem
 • analiza zbiranja starega papirja,
 • Skrb za čisto šolo in okolico šole
 • »Aktualno« (predlogi, pobude, pohvale, graje …)

Srečanje bo potekalo 28. 5. 2019.

JUNIJ:

 • analiza dela ob koncu šolskega leta
 • predlogi za delo v naslednjem šolskem letu.

Srečanje bo potekalo 11. 6. 2019.

Program dela šolske skupnosti je dokument, ki se med letom lahko spreminja in dopolnjuje, glede na aktualne dogodke v šoli in lokalni skupnosti.

OTROŠKI PARLAMENT

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Slovenije v Ljubljani.

Cilji otroškega parlamenta:

 • uresničevanje mednarodnih konvencij, zlasti 13. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki določa, da ima vsak otrok pravico do prostega izražanja lastnega mnenja, kar je povezano s pravico do svobode govora in mišljenja;
 • vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter multikulturnost, kar je temeljnega pomena za »promocijo« vrednot človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter za zavest o skupnih vrednotah (npr. spoštovanje razlik, strpnosti in razumnega dialoga);
 • nudenje možnosti mladim za aktivno obliko vključevanja v družbo, s čimer aktivno sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih; mladi s tem pridobijo socialne veščine, izkušnje, znanje in si oblikujejo pozitivno samopodobo …;
 • »krepitev glasu otrok – naj se njihov glas sliši!«;
 • razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenasilna komunikacija kot vzgoja za strpnost);
 • razvijanje sodelovalne kulture;
 • razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti;
 • usmerjanje učencev v samostojno sporočanje, vrednotenje, iskanje in povezovanje informacij;
 • spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja;
 • razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega okolja.

Tema otroškega parlamenta za šolsko leto 2018/2019 je  Šolstvo in šolski sistem.

           Program dela otroškega parlamenta:

 • v mesecu oktobru se bomo nadaljevali z temo Šolstvo in šolski sistem, jo prenesli v oddelčne skupnosti in se o njej pogovarjali,
 • spoštovali bomo različna mnenja, se učili drug od drugega in se na ta način bogatili in širili demokratično razmišljanje in odločanje ter spoznali pomen dela v parlamentu,
 • pogovorili se bomo o pomenu človekovih pravic,
 • aktivno bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi občinskega in posredno tudi regijskega in nacionalnega otroškega parlamenta,
 • se udeležili filmskega festivala za mlade v Izoli, izvedli izlet v Predsedniško palačo, obiskali župana občine Kočevje.

Srečanja predstavnikov Otroškega parlamenta bodo predvidoma v mesecu decembru, januarju in februarju.

          Mentorica: Marijana Šarić

Skip to content