Obvestilo

8. 10. 2015 | Prehrana

Pred novim šolskim letom staršem ni več treba oddajati vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo. Šole bomo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli ob zaključku šolskega leta ali ob vpisu učenca na našo šolo.

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 eurov.
  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 eurov.

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 43/10, 62/10, 3/13, 46/14, 46/16) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/10 in 40/11) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12).

 

Več o tem na spletni strani MIZKS: http://www.mizks.gov.si

Skip to content