Mobilna specialno pedagoška služba

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Delo mobilne specialno pedagoške službe poteka v osnovnih šolah in vrtcih in je namenjeno učencem v osnovnošolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je določeno z odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo. Dodatna strokovna pomoč (DSP) se izvaja za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj izven oddelka ali v oddelku individualno ali v manjših skupinah. Mobilno specialno pedagoško službo izvajajo strokovne delavke, ki so po izobrazbi profesorice defektologinje (smer DP-FIBO), specialne in rehabilitacijske pedagoginje in socialna pedagoginja.

Delo mobilne specialno pedagoške službe zajema naslednja področja:

  • neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju,
  • sodelovanje z učitelji,
  • sodelovanje s starši,
  • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
  • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
  • sodelovanje v timih,
  • priprava in izvedba predavanj in delavnic za učitelje in starše.
Šola: Št. otrok: Št ur: Izvajalka:
Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje 10 22 Marijana Šarić, Ingrid Starc

Tjaša Dovč

Osnovna Šola Ob Rinži, Kočevje 7 14 Marijana Šarić, Ingrid Starc
Osnovna šola Ljubo Šercer 3 8 Erika Remic, Marija Klavž
Osnova šola dr. Ivana Prijatelja, Sodražica 3 6 Ingrid Starc
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka, Loški Potok 2 4 Ingrid Starc
Osnovna šola Prevole, Hinje 3 8 Marijana Šarić, Marija Klavž
SKUPAJ 24 57  

 

Vrtec: Št. otrok: Š. ur: Izvajalka:
Vrtec Kočevje 2 4 Sandra Rusec Belaj, Valerija El Habashy
Vrtec Prevole, Hinje 1 3 Marijana Šarić
Vrtec Ribnica 6 8 Valerija El Habashy
SKUPAJ 9 15  

 

Skip to content