Mobilna služba

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

 

Delo mobilne specialno pedagoške službe poteka v osnovnih šolah in vrtcih in je namenjeno pomoči učencem z učnimi težavami in učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so vključeni v prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom ali pa so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi, v skladu s standardi in normativi, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo za posamezna področja vzgoje in izobraževanja. Dodatna strokovna pomoč (DSP) se izvaja za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj izven oddelka ali v oddelku individualno ali v manjših skupinah. Mobilno specialno pedagoško službo izvajajo strokovne delavke, ki so po izobrazbi defektologinje, specialne in rehabilitacijske pedagoginje in socialne pedagoginje.

 

Delo mobilne specialno pedagoške službe zajema naslednja področja:

 

  • neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju,
  • sodelovanje z učitelji,
  • sodelovanje s starši,
  • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
  • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
  • sodelovanje v timih,
  • priprava in izvedba predavanj in delavnic za učitelje in starše.
Skip to content