Mobilna služba

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

MOBILNO SPECIALNA PEDAGOŠKA SLUŽBA (MSPS)

Delo mobilne specialno pedagoške službe poteka v osnovnih šolah in vrtcih in je namenjeno učencem v osnovnošolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je določeno z odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo. Dodatna strokovna pomoč (DSP) se izvaja za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj izven oddelka ali v oddelku individualno ali v manjših skupinah. Mobilno specialno pedagoško službo izvajajo strokovne delavke, ki so po izobrazbi profesorice defektologinje (smer DP-FIBO), specialne in rehabilitacijske pedagoginje in socialna pedagoginja.

Delo mobilne specialno pedagoške službe zajema naslednja področja:

  • neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju,
  • sodelovanje z učitelji,
  • sodelovanje s starši,
  • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
  • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
  • sodelovanje v timih,
  • priprava in izvedba predavanj in delavnic za učitelje in starše.

 

Pregled izvajanja dodatne strokovne pomoči na dan 1. 9. 2021:

Šola Število otrok Število ur Izvajalka
Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje 10 22 Marijana Šarić

Ingrid Starc

Osnovna Šola Ob Rinži, Kočevje 5 12 Marijana Šarić

Ingrid Starc

Osnova šola dr. Ivana Prijatelja, Sodražica 4 9 Ingrid Starc
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka, Loški Potok 1 2 Ingrid Starc
Osnovna šola Prevole, Hinje 2 6 Marijana Šarić

Anita Marinko

Skupaj 22 51  

 

 

Vrtec Število otrok Število ur Izvajalka
Vrtec Kočevje 1 2 Erika Remic
Vrtec Prevole, Hinje 1 2 Marijana Šarić
Vrtec Ribnica 8 15 Mateja Lukič
Skupaj 10 19  

 

 

Skip to content