Razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice

21. 8. 2020 | Nerazvrščeno

Svet OŠ Ljubo Šercer na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 6. redne seje Sveta OŠ Ljubo Šercer v šolskem letu 2019/20 z dne 3. 6. 2020

 

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE.

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).

 

Kandidati morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

– imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,

– izpolnjuje pogoje 99. člena ZOFVI, ki določa pogoje o izobrazbi za strokovne delavce v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami,

– izpolnjuje pogoje 100. člena ZOFVI, ki govori o ustrezni pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma specialno pedagoški izobrazbi,

– imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,

– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,

– opravljen ravnateljski izpit (ne glede na določbo te alinee je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata).

Zaželene so izkušnje na področju vodenja in organizacije zavoda.

 

Predvideni začetek dela bo dne 11.1.2021.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter življenjepis.

 

Kandidati pošljejo pisno prijavo v zaprti kuverti na naslov Svet OŠ Ljubo Šercer, Reška cesta 6, 1330 Kočevje z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

 

 

Skip to content