Aleksandra Kocjan Malnar

12. 1. 2016 | Nerazvrščeno

dscn7080

URADNE URE

PONEDELJEK       

7.00 – 15.00

TOREK                 
SREDA                 
ČETRTEK            
PETEK                 

Program dela je pripravljen na podlagi Programskih smernic »Svetovalna služba v osnovni šoli«.

“Programske smernice” posameznemu svetovalnemu delavcu prepuščajo, da si znotraj osnovnih področij dela in temeljnih nalog v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo sam izbere prioritetne naloge in skladno s tem oblikuje svoj letni delovni načrt.  

“Programske smernice” v skladu s temeljnim načelom aktualnosti posamezni svetovalni službi tako omogočajo, da se čimbolj prilagodi posebnostim konkretne šole in konkretnim pogojem dela.

Na podlagi zgoraj zapisanega bo moj program dela v letošnjem šolskem letu vseboval aktualne aktivnosti na različnih področjih dela z učenci, starši in strokovnimi delavci.

Vključevala se bom v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Preko treh osnovnih vrst dejavnosti bom pomagala vsem udeležencem v šoli (otrokom, učencem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodelovala na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

 • učenja in poučevanja,
 • šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
 • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
 • šolanja in poklicne orientacije,
 • ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Dejavnosti pomoči:

 • Vodenje Projekta Botrstvo v Sloveniji: oddaja novih vlog in obnovitev starih vlog za posamezne učence; zbiranje predlogov za porabo sredstev; realizacija predlogov za porabo sredstev za posameznega učenca; priprava zaključnega poročila o porabi sredstev.
 • Projekt Skupaj za znanje: Mentorica romski pomočnici Lilici Majer na naši šoli; sodelovanje z romsko pomočnico pri izvajanju posameznih področij dela in končno poročilo – evalvacija programa in ukrepi za izboljšavo.
 • Reševanje romske problematike: aktivna vloga pri timskem reševanju romske problematike, izboljšati sodelovanje s starši romskih učencev.

 

Razvojne in preventivne dejavnosti:

 • Aktivno bom sodelovala pri razvojnem delu v šoli. Sem vodja Svetovalnega centra. Svetovalni center je namreč ena od smernic programskega razvoja šole. S svojo strokovnostjo želim prispevati k večji prepoznavnosti našega centra v ožjem in širšem lokalnem okolju.
 • Na podlagi analiz in anket bom skrbela za spremembe in izboljšave v vzgojno-izobraževalnem procesu.
 • Vodila in koordinirala bom različne razvojne, inovativne in preventivne projekte v šoli – Šolska shema, Šolska prehrana, Preventivni zdravstveni in zobozdravstveni pregledi učencev.

 

 Dejavnosti načrtovanja in evalvacije:

 • Sodelovala bom pri načrtovanju dela in evalvaciji dela posameznih strokovnih aktivov.
 • Sodelovala bom pri načrtovanju individualiziranih programov posameznih učencev ter pri polletnih in zaključnih evalvacijah individualiziranih programov posameznih učencev.

Pri opredelitvi temeljnih nalog svetovalne službe v osnovni šoli se izhaja iz “področij življenja in dela v šoli”, kot jih navajajo “Splošna izhodišča” (str. 12): učenje in poučevanje; šolska kultura, vzgoja, klima, red; telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj; šolanje in poklicna orientacija ter socialno-ekonomske stiske in iz “osnovnih vrst dejavnosti”: pomoč, razvojno-preventivno delo ter načrtovanje in evalvacija (prav tam), ki so medsebojno neločljivo povezane dejavnosti.

Pri vsakem navedenem področju bo delo šolske svetovalne delavke v šol. l. 2018/2019 obsegalo:

 

 1. SVETOVALNO DELO Z UČENCI, KI JE LAHKO INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO.

 

Pri delu z učenci bom v prvi vrsti izhajala iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja. Poudarjeni pa bosta zlasti preventivna dejavnost in intervencija (nudenje pomoči).

INDIVIDUALNO

 • Vpis šolskih novincev, seznanjanje in razgovori z njimi.
 • Izvajala in koordinirala bom neposredno pomoč učencem z učnimi težavami, s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju.
 • Izvajala bom svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, učnih navad,…).
 • Pregledovala bom osebne mape učencev in vodila šolsko dokumentacijo (zbiranje soglasij za organizirano varstvo vozačev, za različne oblike svetovanja, za poklicno svetovanje, za objavo podatkov).
 • Pomagala bom pri oblikovanju programov pomoči učencem, ki imajo zaradi neprimernih socialno ekonomskih razmer težave z učenjem (organizacija učnega prostora v šoli, pomoč pri zagotavljanju učbenikov in šolskih potrebščin, organizacija in koordinacija dodatne pomoči učencem, katerim starši ne morejo pomagati…).
 • Sodelovala bom v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljevanje šolanja učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
 • Sodelovala bom pri načrtovanju programa reševanja finančnih težav (subvencioniranje prehrane, “šole v naravi” ter drugih dejavnosti iz zagotovljenega in razširjenega programa šole).
 • Evidentirala bom učence, katerih starši ne zmorejo plačila stroškov zimske, poletne šole v naravi, udeležbe na poletnem taboru, izletov, ekskurzij, predstav.
 • Učencem iz slabše situiranih družin bom skušala v sodelovanju z zunanjimi institucijami in s šolo nuditi različne oblike socialne pomoči (zbiranje oblačil in obutve, šolskih potrebščin-RK Kočevje, pomoč pri pridobitvi pravice za brezplačno letovanje, pridobivanje donatorskih sredstev za brezplačno bivanje v šoli v naravi, izvajanje Projekta Botrstvo, udeležba).

SKUPINSKO

 • V sodelovanju z ZD Kočevje bom organizirala in koordinirala zdravniške in zobozdravstvene preventivne preglede, predavanja iz zdravstvene in spolne vzgoje.
 • Organizirala in izvajala bom dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost.
 • Glede na potrebe bom izvajala različne oblike pomoči v skupini.
 • Izvajala bom svetovalno–preventivno delo z učenci (izboljšanje kvalitete učenja-bralni trening, kako se učiti).
 • Izvajala bom svetovalno-preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja (npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje učencev v socialnih spretnostih,…).

 

POKLICNA ORIENTACIJA

Poklicna orientacija bo v šolskem letu 2018/19 potekala v 8. in 9. razredu. Izvajala jo bom v okviru rednih predmetov, oddelčne skupnosti, drugih aktivnostih na šoli (interesnih dejavnosti, popoldanskih predavanj) in izven šole (ekskurzije, obiski podjetij in organizacij, delovne prakse ipd.).

Poklicna orientacija bo potekala v naslednjih fazah:

Poklicna orientacija bo v šolskem letu 2018/19 potekala v 8. in 9. razredu. Izvajala jo bom v okviru rednih predmetov, oddelčne skupnosti, drugih aktivnostih na šoli (interesnih dejavnosti, tehniških dni, popoldanskih predavanj) in izven šole (ekskurzije, obiski podjetij in organizacij, delovne prakse ipd.).

 

Poklicna orientacija bo potekala v naslednjih fazah:

 • Informirala bom učence o možnostih nadaljnjega izobraževanja, poklicih in možnostih zaposlovanja (individualno in poklicno svetovanje) – URE POKLICNEGA SVETOVANJA za učence 9. razreda.
 • Učencem bom omogočila dostop do informacij ključnih za poklicno svetovanje (panoji, tabele, zloženke) – SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO DELO z učenci 8. in 9. razred.
 • Pripravila bom poklicno – informativna gradiva, ki bodo vsebovala naslednje informacije: o programih in šolah na srednji stopnji izobraževanja, o smereh in vzgojno izobraževalnih ustanovah visokošolskega in univerzitetnega študija, o razpisih za vpis, štipendijah, poklicih in možnostih zaposlitve – pred INFORMATIVNIMA DNEVOMA, 15. 2. 2019 in 16. 2. 2019.
 • Izvedla bom ANKETO o izobraževalnih in poklicnih namerah učencev 9. razreda.
 • V mesecu marcu bom izvedla individualne razgovore z učenci 9. razreda in njihovimi starši v zvezi z vpisom v NPI.
 • Sodelovala bom pri organizaciji in izvedbi tehniških dni z vključevanjem vsebin s področja poklicne orientacije.
 • Izvedla bom VPIS v srednje šole, svetovanje v primeru preusmerjanja ali omejitve vpisa – razpis, informativni dan, prijave za vpis.

 

 1. SVETOVALNO IN POSVETOVALNO DELO S STARŠI, KI JE LAHKO INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO.

 

Poudarek pri delu s starši bo na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko delo.           

 

INDIVIDUALNO

 • Sprejem staršev šolskih novincev. Poglobljeno delo s starši otrok novincev.
 • Individualno bom svetovala staršem učencev z učnimi težavami, vedenjskimi in v primeru težkih socialno – ekonomskih situacij.
 • Individualno poklicno svetovanje za starše (lahko skupaj z učenci) o poklicni izbiri.
 • Obveščala bom starše o vpisu njihovih otrok v nižje poklicno izobraževanje.
 • Osveščala jih bom o prilagojenih oblikah in metodah učenja, o uspešnih strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov, oblikovanja ustreznih učnih navad.
 • Sodelovanje s posameznimi starši pri načrtovanju programa reševanja finančnih težav (subvencioniranje prehrane, “šole v naravi” ter drugih dejavnosti iz zagotovljenega in razširjenega programa šole).
 • Skrbela bom za reden pretok informacij ob vpeljevanju novosti v program dela šole.

SKUPINSKO

 • Sodelovala bom pri organizaciji in izvedbi roditeljskega sestanka v zvezi s poklicno orientacijo njihovih otrok, pred informativnim dnem in pred vpisom v nižje poklicno izobraževanje (v nadaljevanju NPI).
 • Starše bom redno opozarjala na pogoje, roke in zdravniški pregled v povezavi z vpisom učencev v NPI.
 • Seznanila bom starše z možnostjo nacionalnega preverjanja znanja (skupno srečanje s starši učencev 6. in 9. razreda).
 • Obveščala bom starše o delu in novostih na naši šoli (v skladu z LDN).
 • Organizirala bom roditeljski sestanek s strokovno tematiko – SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV. Staršem bom predstavila aktivnosti socialno-zdravstvenega varstva učencev na naši šoli.
 • Pripravljala bom različna navodila, obvestila, vabila, ankete in vprašalnike v zvezi s sodelovanjem staršev s šolo.

 

 • SVETOVALNO DELO Z UČITELJI/DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI, KI JE PRAV TAKO LAHKO INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO.

V proces reševanja in preprečevanja težav vstopajo vsak s svojim posebnim znanjem in védenjem, zato je poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli. Vodilo svetovalnemu delavcu pri skupnem delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu.

 • Učiteljem bom nudila individualno in skupinsko pomoč pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja (pomoč pri načrtovanju in uvajanju novih didaktičnih pristopov, npr. sodelovalnega učenja, projektnega učnega dela, programov za dvig motivacije…).
 • Sodelovala bom pri oblikovanju individualiziranih učnih programov za učence v NIS-u in PPVI.
 • Z učitelji bom sodelovala v okviru različnih projektov (Projekt Botrstvo v Sloveniji, Projekt Skupaj za znanje, Šolska shema).
 • Z razrednikoma 6. in 9. razreda bom sodelovala pri izvedbi Nacionalnega preverjanja znanja.
 • Z učitelji bom sodelovala v zvezi z organizacijo šolske prehrane, zdravstvenega in socialnega varstva ter šolskih prevozov.
 • Z romsko pomočnico in strokovno sodelavko za delo z Romi bom sodelovala v zvezi z izvajanjem Projekta Skupaj za znanje. Skupaj bomo načrtovale delo v zvezi z izobraževanjem romskih učencev ter sodelovanjem njihovih staršev s šolo.
 • Z učitelji se bom posvetovala o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje, o zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka (med odmori, v garderobi, na igrišču, v umivalnici in na stranišču, v jedilnici,…).
 • Načrtovala in koordinirala bom vpis ter sprejem šolskih novincev v šolo.
 • Podala bom strokovno mnenje v primeru vključitve učenca v posebni program ali v primeru prehajanja učenca med oddelki oz. programi.
 • Z razrednikom 8.,9. razreda bom sodelovala pri načrtovanju ur oddelčne skupnosti. Skupaj bova pripravila načrt aktivnosti poklicnega usmerjanja.
 • Z razredniki/strokovnimi delavci bom sodelovala pri oblikovanju programov pomoči učencem, ki imajo zaradi neprimernih socialno ekonomskih razmer težave z učenjem, v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljevanje šolanja učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin ter pri načrtovanju programa reševanja finančnih težav.
 • Analizirala bom pojave znotraj oddelka, v sodelovanju z razrednikom, akcijsko načrtovanje korakov za spreminjanje obstoječega stanja.

 

 1. SVETOVALNO DELO Z VODSTVOM.

Poudarek bo na posvetovalnem delu z vodstvom ob upoštevanju načela strokovne

avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, načela interdisciplinarnosti,

strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela sodelovanja v svetovalnem odnosu.

 • Z ravnateljico bom sodelovala pri skupnem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela, pri posodabljanju načrta integritete in dopolnitvah vzgojnega načrta.
 • Z ravnateljico bom sodelovala pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli ter oblikovanju šolskega reda.
 • Ravnateljici bom podajala strokovna mnenja o ponavljanju učencev, o vključitvi učencev v posebni program, o prehajanju med oddelki, o delu z oddelčnimi skupnostmi.
 • Sodelovali bova pri urejanju nadomeščanja strokovnih delavcev.
 • Sodelovali bova pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole, šolske publikacije in programa dela Svetovalnega centra.
 1. SVETOVALNO DELO Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI.

Upoštevala bom predvsem načelo celostnega pristopa, načelo strokovne avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja.

Delo z zunanjimi ustanovami bo vključevalo delo in sodelovanje:

 • z vrtci,
 • z večinskimi osnovnimi in srednjimi šolami iz Občine Kočevje in sosednjih občin,
 • z OŠ Zbora odposlancev (šolska prehrana, Komisija za šolsko prehrano),
 • s centri za socialno delo (CSD Kočevje, CSD Ribnica),
 • s PP Kočevje – reševanje romske problematike,
 • s ZD Kočevje (klinični psiholog, pediater, šolski zdravnik, zobozdravnik),
 • s prevozniki šolskih otrok iz posameznih občin – Prevozništvo AVRIGO;
 • s svetovalnimi centri,
 • s posameznimi podjetji v Občini Kočevje,
 • z Zavodom RS za zaposlovanje,
 • z Zavodom RS za šolstvo,…
 1. DRUGO DELO.

Področja dela zajemajo še:

 • udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, timskih sestankih, pedagoških in ocenjevalnih  konferencah,
 • udeležbo na izobraževanjih, na aktivu svetov. delavcev OŠPP na področju Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, na seminarjih,
 • sodelovanje v šolskih in drugih projektih,
 • pregledovanje šolske dokumentacije,
 • sestavo poročil,
 • pomoč delavcem pri sestavljanju letnega načrta dela,
 • pomoč pri administrativnem delu v zvezi z dopisi, okrožnicami, statističnimi poročili,
 • mentorstvo sodelavcem začetnikom.

Prednostne naloge šolske svetovalne službe v tem šolskem letu bodo:

 • šolski novinci – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
 • izboljšati sodelovanje s starši (sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši),
 • razvoj svetovalnega centra na naši šoli,
 • sodelovanje v projektih, ki potekajo na šoli in uvajajo novosti na področju razvoja,
 • raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog,
 • prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole.

                                       Pripravila: Aleksandra Kocjan Malnar, svetovalna delavka

Skip to content