Svet staršev

22. 10. 2018 | Nerazvrščeno

 

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev se sestaja po potrebi vendar najmanj dvakrat letno, sklicuje in vodi ga predsednik sveta staršev, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji. Prvo sejo skliče ravnatelj.

 

Predstavniki Sveta staršev:

Jasmina Mehić   PP 1
Jasna Seuček   PP 2
Marjeta Mohar   PP 3
Mladen Poplašen   1., 2., 3. razred
Mojca Remic   3.a, 4., 5. razred
Janez Jurkovič   6., 7. razred
Anica Lovšin   8., 9. razred

 

Pristojnosti Sveta staršev:

  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole
  • predlaga nadstandardne programe
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
  • obravnava poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
  • voli in razrešuje predstavnike staršev v svetu šole in drugih organih šole
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom

 

 

Skip to content