Svet staršev

22. 10. 2018 | Nerazvrščeno

VABILO NA 1. SEJO SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev se sestaja po potrebi vendar najmanj dvakrat letno, sklicuje in vodi ga predsednik sveta staršev, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji. Prvo sejo skliče ravnatelj.

 

Predstavniki Sveta staršev:

 • Mladen Poplašen (Predsednik Sveta staršev OŠ Ljubo Šercer)
 • Zdenko Novak
 • Tadeja Gornik
 • Danica Škulj
 • Jasmina Mehić
 • Jasna Seuček
 • Jože Domitrović

 

Pristojnosti Sveta staršev:

 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole
 • predlaga nadstandardne programe
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
 • obravnava poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
 • voli in razrešuje predstavnike staršev v svetu šole in drugih organih šole
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom

 

 

Skip to content