Svetovalno delo

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Aleksandra Kocjan Malnar

Svetovalna delavka, dodatni strokovni delavec za Rome

Elektronski naslov:

telefon: 041 356 589

 

Petra Rubin Gavrič

Dodatni strokovni delavec za Rome

Elektronski naslov:

 

URADNE URE

PONEDELJEK       7.00 – 14.00
TOREK                 
SREDA                 
ČETRTEK            
PETEK                 

 

PROGRAM DELA SVETOVALNE DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Program dela je pripravljen na podlagi Programskih smernic »Svetovalna služba v osnovni šoli«. Svetovalno delo bom opravljala v obsegu 70%, kar znaša 28 ur na teden.

“Programske smernice” posameznemu svetovalnemu delavcu prepuščajo, da si znotraj osnovnih področij dela in temeljnih nalog v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo sam izbere prioritetne naloge in skladno s tem oblikuje svoj letni delovni načrt.  

“Programske smernice” v skladu s temeljnim načelom aktualnosti posamezni svetovalni službi tako omogočajo, da se čimbolj prilagodi posebnostim konkretne šole in konkretnim pogojem dela.

Na podlagi zgoraj zapisanega bo moj program dela v letošnjem šolskem letu vseboval aktualne aktivnosti na različnih področjih dela z učenci, starši in strokovnimi delavci.

Vključevala se bom v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe: 

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Preko treh osnovnih vrst dejavnosti bom pomagala vsem udeležencem v šoli (otrokom, učencem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodelovala na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli: 

 • učenja in poučevanja,
 • šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
 • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
 • šolanja in poklicne orientacije,
 • ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Dejavnosti pomoči:

 • Reševanje romske problematike: aktivna vloga pri timskem reševanju romske problematike, prednostna naloga – izboljšati sodelovanje s starši romskih učencev.

Razvojne in preventivne dejavnosti:

 • Na podlagi analiz in anket bom skrbela za spremembe in izboljšave v vzgojno-izobraževalnem procesu.
 • Vodila in koordinirala bom različne razvojne, inovativne in preventivne projekte v šoli – ŠOLSKA SHEMA, ŠOLSKA PREHRANA, PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI IN ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI UČENCEV, MOJA VARNOST, CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA (v sodelovanju z zunanjimi institucijami, policist, gasilec, psiholog,…).

Dejavnosti načrtovanja in evalvacije:

 • Sodelovala bom pri načrtovanju dela in evalvaciji dela posameznih strokovnih aktivov.
 • Sodelovala bom pri načrtovanju individualiziranih programov posameznih učencev ter pri polletnih in zaključnih evalvacijah individualiziranih programov posameznih učencev.
 • Aktivno bom sodelovala pri delu skupine za pomoč učencem Romom.

V letošnjem programu sem določila glavna področja in naloge mojega dela. Seveda sem program uskladila tudi z vodstvom šole, saj morajo biti cilji šole tudi del ciljev šolske svetovalne službe.

 

Pri vsakem navedenem področju bo delo šolske svetovalne delavke v šol. l. 2021/2022 obsegalo:

 1. SVETOVALNO DELO Z UČENCI, KI JE LAHKO INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO.

Pri delu z učenci bom v prvi vrsti izhajala iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja. Poudarjeni pa bosta zlasti preventivna dejavnost in intervencija (nudenje pomoči).

INDIVIDUALNO

 • Vpis šolskih novincev, seznanjanje in razgovori z njimi. V začetku šolskega leta je stanje novincev 4. Vpis v Portal MSS.
 • Izvajala in koordinirala bom neposredno pomoč učencem z učnimi težavami, s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju.
 • Izvajala bom svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja.
 • Pregledovala bom osebne mape učencev.
 • Vodila bom šolsko dokumentacijo (matična knjiga, matični listi učencev).
 • Zbirala bom soglasja za organizirano varstvo vozačev, za različne oblike svetovanja, za poklicno svetovanje, izjavo/soglasje staršev za obdelavo/objavo osebnih podatkov, za obiskovanje pouka OPB, prijave na izbirne predmete.
 • Pomagala bom pri oblikovanju programov pomoči učencem, ki imajo zaradi neprimernih socialno ekonomskih razmer težave z učenjem.
 • Sodelovala bom v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljevanje šolanja učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
 • Evidentirala bom učence, katerih starši ne zmorejo plačila stroškov zimske, poletne šole v naravi, udeležbe na poletnem taboru, izletov, ekskurzij, predstav.
 • Učencem iz slabše situiranih družin bom skušala v sodelovanju z zunanjimi institucijami in s šolo nuditi različne oblike socialne pomoči.

SKUPINSKO

 • V sodelovanju z ZD Kočevje bom organizirala in koordinirala zdravniške in zobozdravstvene preventivne preglede, predavanja iz zdravstvene in spolne vzgoje.
 • Sodelovala bom s strokovnimi delavci iz Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno zdravje.
 • Organizirala in izvajala bom dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost.
 • Glede na potrebe bom izvajala različne oblike pomoči v skupini.
 • Izvajala bom svetovalno – preventivno delo z učenci (Delavnici: izboljšanje kvalitete učenja – bralni trening, kako se učiti).
 • Izvajala bom svetovalno – preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja (npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje učencev v socialnih spretnostih,…) v sodelovanju z zunanjimi institucijami.

 

POKLICNA ORIENTACIJA

Učenci 9. razreda in deloma tudi učenci 8. razreda bodo seznanjeni z izobraževalno ponudbo srednjih šol v Osrednjeslovenski regiji in Jugovzhodni Sloveniji ter spoznali postopek vpisa v srednje šole. Natančneje bodo analizirali lastne sposobnosti in interese za lažjo izbiro ustreznega poklica oziroma srednje šole. Izvajala jo bom v okviru rednih predmetov, oddelčne skupnosti, drugih aktivnostih na šoli (interesnih dejavnosti, tehniških dni) in izven šole (projekti, Karierni center za mlade, ekskurzije, obiski podjetij in organizacij, delovne prakse ipd.).

Sem aktivni član Strokovnega sveta enota Kariernega centra za mlade Kočevje. Koordinirala bom aktivnosti, ki se jih bomo udeleževali tekom celotnega šolskega leta in so načrtovane znotraj posameznih dni dejavnosti, tudi tehniških dni (Festival poklicev, Virtualni karierni sejem, Dnevi odprtih vrat kočevskih podjetij 2021,….).

Poklicna orientacija bo potekala v naslednjih fazah:

 • Informirala bom učence o možnostih nadaljnjega izobraževanja, poklicih in možnostih zaposlovanja (individualno in poklicno svetovanje) – URE POKLICNEGA SVETOVANJA za učence 8. in 9. razreda.
 • Razmislek o željah in ciljih učencev ter predstavitev postopka vpisa, predstavitev programov srednjih šol).
 • Pripravila bom poklicno – informativna gradiva, ki bodo vsebovala naslednje informacije: o programih in šolah na srednji stopnji izobraževanja, o smereh in vzgojno izobraževalnih ustanovah visokošolskega in univerzitetnega študija, o razpisih za vpis, štipendijah, poklicih in možnostih zaposlitve – pred INFORMATIVNIMA DNEVOMA, 11. 2. 2021 in 12. 2. 2021.
 • Izvedla bom ANKETO o izobraževalnih in poklicnih namerah učencev 8., 9. razreda. Sodelovala bom pri organizaciji in izvedbi tehniških dni z vključevanjem vsebin s področja poklicne orientacije.
 • V mesecu marcu bom izvedla POGOVORNE URE o izbiri srednje šole. Skupaj bomo izpolnili Prijavo na vpis v izbrano srednjo šolo in jo potem tudi poslali po pošti.

 

 1. SVETOVALNO IN POSVETOVALNO DELO S STARŠI, KI JE LAHKO INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO.

Poudarek pri delu s starši bo na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko delo.           

 INDIVIDUALNO

 • Sprejem staršev šolskih novincev. Uvodni razgovori in predstavitev šole staršem otrok novincev.
 • Individualno bom svetovala staršem učencev z učnimi težavami, vedenjskimi in v primeru težkih socialno – ekonomskih situacij.
 • Individualno poklicno svetovanje za starše (lahko skupaj z učenci) o poklicni izbiri.
 • Obveščala bom starše o vpisu njihovih otrok v nižje poklicno izobraževanje.
 • Sodelovanje s posameznimi starši pri načrtovanju programa reševanja finančnih težav (subvencioniranje prehrane, “šole v naravi” ter drugih dejavnosti iz zagotovljenega in razširjenega programa šole).

 SKUPINSKO

 • Sodelovala bom pri organizaciji in izvedbi roditeljskega sestanka v zvezi s poklicno orientacijo njihovih otrok, pred informativnim dnem in pred vpisom v nižje poklicno izobraževanje (v nadaljevanju NPI).
 • Starše bom redno opozarjala na pogoje, roke in zdravniški pregled v povezavi z vpisom učencev v NPI.
 • Seznanila bom starše z možnostjo nacionalnega preverjanja znanja (skupno srečanje s starši učencev 6. in 9. razreda).
 • Staršem bom predstavila aktivnosti socialno-zdravstvenega varstva učencev na naši šoli.
 • Pripravljala bom različna navodila, obvestila, vabila, ankete in vprašalnike v zvezi s sodelovanjem staršev s šolo.

 

 • SVETOVALNO DELO Z UČITELJI/DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI, KI JE PRAV TAKO LAHKO INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO.

V proces reševanja in preprečevanja težav vstopajo vsak s svojim posebnim znanjem in védenjem, zato je poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli. Vodilo svetovalnemu delavcu pri skupnem delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu. 

 • Sodelovala bom pri oblikovanju individualiziranih učnih programov za učence naše šole.
 • Z učitelji bom sodelovala v okviru različnih projektov (Tradicionalni slovenski zajtrk, Šolska shema, aktivnosti Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno zdravje v ZD Kočevje ter aktivnosti Kariernega centra za mlade).
 • Z razrednikoma 6. in 9. razreda bom sodelovala pri izvedbi Nacionalnega preverjanja znanja.
 • Z učitelji bom sodelovala v zvezi z organizacijo šolske prehrane, zdravstvenega in socialnega varstva ter šolskih prevozov.
 • Z učitelji se bom posvetovala o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje, o zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka (med odmori, v garderobi, na igrišču, v umivalnici in na stranišču, v jedilnici,…).
 • Načrtovala in koordinirala bom vpis ter sprejem šolskih novincev v šolo.
 • Podala bom strokovno mnenje v primeru vključitve učenca v posebni program ali v primeru prehajanja učenca med oddelki oz. programi.
 • Z razrednikom 8.,9. razreda bom sodelovala pri načrtovanju ur oddelčne skupnosti. Skupaj bova pripravila načrt aktivnosti poklicnega usmerjanja.
 • Z razredniki/strokovnimi delavci bom sodelovala pri oblikovanju programov pomoči učencem, ki imajo zaradi neprimernih socialno ekonomskih razmer težave z učenjem, v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljevanje šolanja učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin ter pri načrtovanju programa reševanja finančnih težav.

 

 1. SVETOVALNO DELO Z VODSTVOM.

Poudarek bo na posvetovalnem delu z vodstvom ob upoštevanju načela strokovne

avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, načela interdisciplinarnosti,

strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela sodelovanja v svetovalnem odnosu.

 • Z ravnateljico bom sodelovala pri skupnem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela.
 • Kot šolska svetovalna delavka bom sodelovala pri udejanjanju vzgojnega načrta šole in spremljala predloge sprememb, izvajala preventivne aktivnosti za preprečevanja neželenega vedenja med učenci, svetovala učencem z vzgojno-disciplinskimi težavami, se posvetovala z njihovimi učitelji in svetovala njihovim staršem pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic.
 • Ravnateljici bom podajala strokovna mnenja o ponavljanju učencev, o vključitvi učencev v posebni program, o prehajanju med oddelki, o delu z oddelčnimi skupnostmi.
 • Sodelovala bova pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole.

 

 1. SVETOVALNO DELO Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI.

Upoštevala bom predvsem načelo celostnega pristopa, načelo strokovne avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja.

Delo z zunanjimi ustanovami bo vključevalo delo in sodelovanje:

 • z vrtci,
 • z večinskimi osnovnimi in srednjimi šolami iz Občine Kočevje in sosednjih občin,
 • z OŠ Zbora odposlancev (šolska prehrana, Komisija za šolsko prehrano),
 • s centri za socialno delo (CSD Kočevje, CSD Ribnica, CSD Vič-Rudnik),
 • s PP Kočevje – reševanje romske problematike, MOJA VARNOST,
 • s ZD Kočevje (klinični psiholog, pediater, šolski zdravnik, zobozdravnik, CKZ, Center za duševno zdravje),
 • z LU Kočevje (aktivnosti Kariernega centra za mlade),
 • s Strokovnim centrom Višnja Gora,
 • s prevozniki šolskih otrok iz posameznih občin – Prevozništvo NOMAGO,
 • s posameznimi podjetji v Občini Kočevje.

 

 1. DRUGO DELO.
 • Udeležba na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, timskih sestankih, pedagoških in ocenjevalnih 
 • Udeležba na izobraževanjih, na aktivu svetov. delavcev OŠPP na področju Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, na seminarjih.
 • Sodelovanje v šolskih in drugih projektih.
 • Pregledovanje šolske dokumentacije.
 • Sestava poročil.
 • Pomoč delavcem pri sestavljanju letnega načrta dela.
 • Pomoč pri administrativnem delu v zvezi z dopisi, okrožnicami, statističnimi poročili.

 

Prednostne naloge šolske svetovalne službe v tem šolskem letu bodo:

 • spremljati šolske novince – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
 • izboljšati sodelovanje s starši (sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši),
 • izboljšati kvaliteto učenja – bralni trening, kako se učiti,
 • raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog.

 

 

                                                                                                                                                   svetovalna delavka

                                                                                                                                                   Aleksandra Kocjan Malnar

 

PROGRAM DELA STROKOVNIH SODELAVCEV ZA DELO Z ROMI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Program dela strokovnih sodelavcev za delo z Romi 2021-2022

 

Skip to content