Šolski sklad

PROGRAM DELA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE LJUBO ŠERCER KOČEVJE za šol. leto 2018/19

Program dela je pripravljen na podlagi Pravilnika Šolskega sklada Osnovne šole Ljubo Šercer Kočevje.

 1. V šolskem letu 2018/19 se bo SESTAVA ČLANOV Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Ljubo Šercer spremenila, saj 4-letni mandat predstavnikom šole 4.11.2018 poteče. Za predstavnike staršev pa traja mandat od 20.9.2016 do 20. 9. 2020 oz. za go. STERNAD do 7.2.2021. Na 1.seji Sveta staršev v šol. letu 2018-19 pa je bila predlagana dodatna članica kot predstavnica staršev Anica Lovšin, saj upravni odbor ŠS sestavljajo 4 predstavniki staršev. Predstavniki šole so 3 delavci, ki jih imenuje Svet šole.

Dosedanji člani upravnega odbora so:

 • Predsednica upravnega odbora: VERA STOJANOVIĆ
 • namestnica: ALEKSANDRA KOCJAN MALNAR
 • Ostali člani upravnega odbora:
  • INGRID STARC
  • JASNA SEUČEK
  • DANICA ŠKULJ
  • MATEJA STERNAD
  • ANICA LOVŠIN (mandat od 25.9.2018 do 25.9.2022)

V zvezi z novo sestavo upravnega odbora Šolskega sklada so bili izpeljani ustrezni postopki, kot jih narekuje Pravilnik Šolskega sklada Osnovne šole Ljubo Šercer. Rok je najmanj 30 dni pred potekom mandata. Predsednica Sveta šole je bila obveščena o razpisu volitev, na seji Sveta šole dne 1.10.2018 bodo predlagani 3 predstavniki šole v Upravni odbor. Svet staršev pa potem opravi imenovanje Upravnega odbora v novi sestavi še v zakonitem roku do 4.11.2018.

 1. NAČRTOVANE SEJ UPRAVNEGA ODBORA V ŠOLSKEM LETU 2018/19

– september 2018

– začetek novembra 2018

– maj 2019

Seje šolskega sklada skliče predsednica upravnega odbora.

 1. PRISPEVKI V ŠOLSKI SKLAD

Pri pridobivanju sredstev se upošteva 6. člen Pravilnika Šolskega sklada OŠ Ljubo Šercer Kočevje.

Način financiranja in pridobivanja sredstev sklada določa zakon. Sklad jih pridobiva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov kot so šolske prireditve, prodaja izdelkov učencev, zbiranje odpadnih surovin – papirja, del najemnin ter donatorska in sponzorska sredstva.

Sklad pridobiva sredstva tudi s pomočjo vodstva šole. Ravnatelj in ostali zaposleni zaprosijo posamezna podjetja, posameznike in občine, iz katerih učenci obiskujejo našo šolo, za donatorska sredstva. Uporabi se tudi nekatere druge načine (ob vlogi tudi pošiljanje priložnostnih darilc, ki so jih izdelali učenci šole, zapisane prošnje učencev,….).

 1. NAČRT PORABE SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/19 V OBDOBJU OD 1.9.2018 DO 31.8.2019:

Sredstva se porabijo v skladu z možnostmi in aktualnimi potrebami. Namenjena bodo učencem iz socialno šibkih družin oz. vsem učencem.

SREDSTVA IZ DONACIJ:

 • za novoletno obdaritev učencev;
 • za obisk različnih prireditev, predstav;
 • za udeležbo učencev v šoli v naravi;
 • za izvedbo dnevov dejavnosti;
 • za letovanje v času poletnih počitnic – taborov;
 • za izvedbo nadstandardnega programa;
 • za izvedbo zaključne ekskurzije učencev;
 • za nakup nadstandardne opreme oz. pripomočkov:
 • pred nakupom je potrebno na Upravni odbor šolskega sklada vložiti pisno prošnjo z utemeljitvijo smiselnosti nakupa;

Dne 18.9.2018 je na UO ŠS prispela ustrezna vloga za nakup interaktivne table SMARTBOARD.

Po sklepu UO ŠS na svoji seji 19.9.2017 za nakup orodja, aparatov oz. drugih potrebnih pripomočkov za potrebe učenja in dela v vrednosti do 1000 € ni več potrebno pridobivati soglasje upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Ljubo Šercer. O porabi sredstev se člane UO Šolskega sklada seznani na rednih srečanjih. Na šoli menimo, da je nakup interaktivne table smiselen, saj bo nivo pouka z njo višji in bodo učenci dodatno motivirani za delo in učenje. Tabla bo služila tudi za projeciranje vsebin, ki jih učitelj potrebuje pri izvajanju pouka.

 1. ZAHVALA DONATORJEM

Šola se zahvali donatorjem s priložnostnimi darilci, ki jih izdelajo učenci pri svojih dejavnostih (kompleti pogrinjkov, spominkov, voščilnice, izdelki iz gline,…), z zahvalo in z izvodom šolskega glasila – tudi v e-obliki. Imena donatorjev in zahvalo vedno objavimo tudi na spletni strani naše šole.

    Predsednica Upravnega odbora

šolskega sklada OŠ Ljubo Šercer Kočevje:

                         Vera Stojanović