Projekt POGUM

20. 11. 2018 | Nerazvrščeno, Projekti

    

  

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA. SKUPNA VIŠINA SREDSTEV, NAMENJENIH ZA IZVEDBO PROJEKTA, ZNAŠA 3.299.864,57 EUR.

S šolskim letom 2018/19 je naša šola kot implementacijska osnovna šola vstopila v projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah – POGUM, ki traja od leta 2017 do 2022. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. V projektu POGUM sodeluje 30 razvojnih šol in 90 implementacijskih šol. S projektom želimo spodbujati kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

POGUM: PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«.

Šolski tim sestavljajo naslednji člani:
Odgovorna oseba na OŠ Ljubo Šercer: JAN ČIBEJ
Vodja šolskega projektnega tima (ŠPT): BARBARA ŠLEMER

Člani ŠPT:

 • BARBARA ŠLEMER
 • SANDRA RUSEC BELAJ
 • ANA JARNI

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem:

 • v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti,
 • predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob
  partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi
  partnerji in z nevladnimi organizacijami,
 • razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih
  bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih
  kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra
  2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne
  30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št.
  14402/14 ter EROP.

OŠ Ljubo Šercer si je izbrala področje ŠOLA KOT SREDIŠČE SKUPNOSTI.

V projektu POGUM izhajamo iz tematskega leta občine Kočevje z naslovom »Leto medu in čebel«. »Človek ne bi bil človek, če bi ga ločili od narave. In narava ne bi bila narava, če bi jo ločili od čebele. Delavnost, gospodarnost, nesebičnost so dobre lastnosti, ki jih pripisujemo tako ljudem kot čebelam. Med predstavlja skupno dobro za družbo in za zdravje človeka. Čebele in med torej tudi povezujejo. Kočevski gozdni med je prvi med iz Slovenije z evropsko registracijo Zaščitena označba porekla. Oznako uporabljajo certificirani proizvajalci medu. V 2019 se učimo od čebel in ohranjamo naravo – za čebele in za ljudi.«

Naša šola se vsako leto aktivno vključuje v tematska leta občine Kočevje, v letošnjem letu pa želimo učencem približati pomen čebelarstva in medu skozi aktivno vključevanje v lokalno skupnost, zato smo si v projektu Pogum kot osrednjo vsebino izbrali tematiko »Šole kot središče skupnosti«.

V projektu bomo sledili NAČELOM:

 • načelo spoštovanja in vključevanja učencev in učiteljev v raznolika področja delovanja na šoli in izven nje
 • načelo skrbi za lastno zdravje
 • načelo spoštovanja različnosti
 • načelo vključevanja šole v okolje
 • načelo sodelovanja in timskega dela
 • načelo medgeneracijske pravičnosti in solidarnosti
 • načelo medpredmetnega povezovanja
 • načelo kritičnega razmišljanja
 • načelo kritičnega razmišljanja

Sledili bomo SMERNICAM:

 • Šola kot središče lokalne skupnosti. S svojim delovanjem mora šola pri prebivalcih doseči naraščanje zavesti, da je šola nekaj nujno potrebnega in nepogrešljivega za kraj;
 • Vzpostaviti šolo kot prostor srečevanj mladih, starejših in srečevanj med generacijami;
 • Povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov lokalne skupnosti pri projektih.

Naš IZZIV je približati učencem pomen čebelarstva in medu skozi aktivno vključevanje v lokalno skupnost. V projektu bodo sodelovali VSI UČENCI naše šole, aktivnosti bodo potekale na različnih ravneh pri različnih predmetih v okviru osnovne in razširjene dejavnosti šole.

 

Skip to content