Organi šole

22. 12. 2015 | Nerazvrščeno

 

ORGANI UPRAVLJANJA

 

Svet šole

Svet šole je najvišji organ upravljanja zavoda. Svet šole ima štiriletni mandat (za obdobje 2016-2020), pri čemer se sestaja glede na potrebe oziroma najmanj trikrat posameznem šolskem letu. Svet šole je sestavljen iz 11-ih članov:

  • 3 predstavniki ustanoviteljice (Občina Kočevje): g. Janko Marinč, ga. Irena Škufca in ga. Nikolaja Pertinač
  • 3 predstavniki staršev: g. Mladen Poplašen, ga. Jasmina Mehić in ga. Danica Škulj
  • 5 predstavnikov šole: Barabara Šlemer, Ingrid Starc, Andreja Zgonc, Sašo Ivetič in Ida Žnidaršič.

Predsednica Sveta šole: Barbara Šlemer

Namestnica predsednice Sveta šole: Ingrid Starc

POSLOVNIK SVETA OŠ LJUBO ŠERCER

 

Vodstvo:

v.d. ravnatelja: Jan Čibej

 

Svet staršev:

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Svet staršev je sestavljen tako,
da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev se sestaja po potrebi vendar najmanj dvakrat letno, sklicuje in vodi ga predsednik sveta staršev, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji. Prvo sejo skliče ravnatelj.

 

STROKOVNI ORGANI

 

Učiteljski zbor

Učiteljski zbor je sestavljen je iz vseh strokovnih delavcev šole in je najširši strokovni organ, ki bo deloval skozi celotno šolsko leto. Praviloma se učiteljski zbor sestaja mesečno, vsak zadnji  četrtek v mesecu, po potrebi tudi večkrat. Teme na sejah učiteljskega zbora so različne, dvakrat na leto so v skladu s šolskim koledarjem tudi ocenjevalne konference. Na vsaki seji je obvezen pregled realizacije nalog iz prejšnjega meseca, načrtovanje aktivnosti za naslednji mesec in posebnosti po razredih. Ostale točke dnevnega reda so prilagojene trenutnim potrebam in vzgojno-izobraževalnega procesa.

 

Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor je sestavljen je iz strokovnih delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

 

Strokovni aktiv

Strokovni aktiv je sestavljen je iz učiteljev razreda (na razredni stopnji) oziroma iz učiteljev predmeta (na predmetni stopnji). V šolskem letu 2020/21 na šoli delujejo 4 strokovni aktivi.

  • Aktiv prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom
  • Aktiv posebnga programa vzgoje in izobraževanja
  • Aktiv podaljšanega bivanja
  • Aktiv mobilne specialno pedagoške službe

 

Razrednik

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.